Зміст

Кодекс академічної доброчесності.pdf
Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами.pdf
Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин.pdf
Положення про анкетування.pdf
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій.pdf
Положення про вибіркові дисципліни.pdf
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.pdf
Положення про наукові гуртки здобувачів вищої освіти всіх рівнів акредитації.pdf
Положення про організацію освітнього процесу.pdf
Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.pdf
Положення про освітні програми.pdf
Положення про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення.pdf
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників.pdf
Положення про порядок визнання результатів неформальної та інформальної освіти.pdf
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобув. вищої освіти у ХДАЕУ та надання їм акад. відп.pdf
Положення про порядок організації та релізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу.pdf
Положення про порядок перевірки наукових, навчально-наукових, навчально-методичних матеріалів на наявність плагіату.pdf
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці.pdf
Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів ХДАЕУ.pdf
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти.pdf
Положення про проведення атестації педагогічних працівників.pdf
Положення про проведення поточної атестації та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти.pdf
Положення про рейтингове оцінювання наукової та інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників.pdf
Положення про силабус навчальної дисципліни.pdf
Положення про стипендіальне забезпечення здобувачів вищої освіти.pdf
Положення про індивідуальний графік навчання, проходження практики та складання заліково-екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти.pdf